Hiztegia

logo-kutxa-150-negro

Hiztegia

 • A

  abantaila: ventaja
  abonatu: abonar
  adeitsu: respetuoso,-a
  agindu, igorri, bidali: enviar
  ahaldun: apoderado,-a
  aholkularitza fiskal: asesoramiento fiscal
  ahulgune: debilidad
  akreditazio: acreditación
  aktibazio: activación
  aktibo: activo
  aldizkakotasun: periodicidad
  altxor: tesoro
  aplikazio: aplicación
  arau: norma
  argibide: instrucción, aclaración, explicación
  arrakasta: éxito
  arrisku: riesgo, peligro
  arrisku-maila: nivel de riesgo
  asetze: satisfacción
  atxikipen: retención
  atzeman: captar
  atzerakin: retraso
  atzerri-diru: moneda extranjera
  aurreikuspen: previsión
  aurrekontu: presupuesto
  aurrerakin: anticipo
  autonomo, beregain: autónomo,-a
  azalpen: concepto

 • B

  babeskopia: copia de seguridad
  baimen: permiso
  balantze orokor: balance general
  baldintza bete: reunir condición
  baldintza: condición, requisito
  balio-galera: depreciación
  baliokidetasun: equivalencia
  banakapen: desglose
  banku-kontu: cuenta bancaria
  barnerakoi: introvertido,-a
  batez beste: por término medio
  beherapen: rebaja
  berekoi: egoísta
  berezko: natural
  bermatu: garantizar
  berrizte: renovación
  BEZ: IVA
  biderkatzaile: multiplicador
  bilakaera: evolución
  birbanaketa: redistribución
  bizi-maila: nivel de vida
  bulego: oficina, despacho

 • D

  datu pertsonalak: datos personales
  dibertsifikazio: diversificación
  dibidendu: dividendo
  dibisa: divisa
  diru-itzultze: reembolso
  diru-laguntza: subvención
  diru-sarrera: ingresos
  diruzaintza: tesorería

 • E

  ebazpen: resolución
  egokitu: adaptar(se)
  egonkortasun: estabilización
  eguneratu, gaurkotu: actualizar
  ekidin: evitar, eludir
  ekintzaile: emprendedor,-a
  elkarte: sociedad
  engainu: engaño
  erakunde: entidad
  erasokor: agresivo,-a
  eredu: modelo
  erosketa: compra
  errenta aitorpena: declaración de la renta
  errenta aldakor: renta variable
  errenta finko misto: renta fija mixta
  errentagarritasun: rentabilidad
  erretiro-pentsio: pensión de retiro
  eskaera: solicitud
  eskaintza: oferta
  eskakizun: petición
  eskari: demanda
  eskurapen: adquisición
  estaldura: cobertura
  etekin: rendimiento
  etengabeko jarraipen: seguimiento continuo
  ezaugarri: característica
  ezinbesteko: indispensable
  ezindu, ezgaitu, elbarri: impedido,-a, paralítico,-a

 • F

  finantzatu: financiar
  funts: fondo

 • I

  ihardespen, erantzun: contestación, respuesta
  ikuspegi: enfoque
  inbertsio: inversión
  inbertsio-plan: plan de inversión
  indargune: fortaleza
  informatikari: informático
  inprimaki: impreso
  iradoki, gomendatu: recomendar
  iraun: durar, aguantar
  iruzur: engaño, fraude, estafa
  isundu: multar
  izapide: trámite
  izapidetu: tramitar

 • G

  gainbegiratu: supervisar
  gehigarri: adicional
  gezur: mentira
  gomendatu: aconsejar

 • H

  hegazkortasun: volatibilidad
  helbideratu: domiciliar
  helegite: recurso
  hornitzaile: proveedor,-a

 • J

  jarraipen: seguimiento
  jaulki: emitir
  jaulkipen: emisión

 • K

  kaltegarritasun: lesividad
  kengarri: deducible
  kitapen: liquidación
  komisio: comisión
  konparazio: comparativa
  kontratatu: contratar
  kontua ireki: abrir una cuenta
  kostu: coste
  kreditu: crédito
  kudeaketa: gestión
  kudeatu: gestionar
  kuota iraunkor finko: cuota constante fija
  kutxazain automatiko: cajero automático

 • L

  lan kontratu: contrato laboral
  langabezia: paro
  langileria: personal
  lasaitasun: tranquilidad
  likidazio: liquidación
  lokagune: punto muerto
  lotsati: vergonzoso
  lurralde: territorio
  luzamendu: moratoria

 • M

  mailegu: préstamo
  malgu: flexible
  malgutasun: flexibilidad
  maltzur: astuto,-a
  mantentze-komisio: comisión de mantenimiento
  menperatzaile: dominador,-a
  metaketa: acumulación
  mugatu: limitar

 • N

  nagusi: central
  negozio kontu: cuenta de negocio
  neurriko finantzazio: financiación a medida
  notariotza: notaría

 • O

  ogasun: hacienda
  oldarkor: osado,-a
  ondare: patrimonio
  ordainketa: pago
  ordezkatu, ordeztu: sustituir
  oreka: equilibrio

 • P

  posta elektroniko: correo electrónico
  posta: correspondencia

 • S

  sail: departamento
  salerosketa: transacción
  salneurri: precio
  soberakin: excedente
  soldata gordina: sueldo bruto
  soldata: sueldo
  spam: spam
  ST, saltoki fisiko: TPV, Terminal Punto de Venta

 • T

  taloitegi, txeketegi: talonario
  transferentzia: transferencia
  tratuketa: regateo
  txandaketa: rotación

 • U

  urruneko banka, online banka: banca a distancia, banca online
  ustiatu: explotar

 • Z

  zati, aldi, epe: plazo
  zenbateko: importe
  zerbitzua: servicio
  zibersegurtasuna: ciberseguridad
  ziria sartu: burlar(se), engañar
  ziur: seguro
  zorrotz: severo,-a
  zuhur: prudente
  zuzen: correcto,-a