2.1 Nola egin luzaketak?

Edukia

Pilularen garapena 5 / 14
< >

Bular-muskulu nagusia

Zutik jarri horma edo euskarri baten ondoan. Altxatu besoa alborantz, eskua horman edo euskarrian jarri arte. Postura horretan zaudela, biratu enborra beste alderantz.

Ponte de pie ante un apoyo cuya altura sea similar a la de la cintura. Agarra el soporte con ambas manos, dejando entre las manos un espacio mayor que aquel entre los hombros, y haz fuerza con el tronco hacia abajo y hacia atrás.

Bular-muskulu nagusia

bular-muskulu

nagusia

pectoral principal

Deltoidea eta trizepsa

Zutik edo eserita zaudela, luzatu beso bat aurrerantz. Jarri beste besoko eskua luzatutako besoaren ukondoan, egin presioa eta ekarri besoa bularrerantz.

De pie o en posición sentada, extiende un brazo hacia delante. Coloca la mano del otro brazo sobre el codo del brazo extendido, presiona y atrae el brazo hacia el pecho.

abdominalak

deltoidea

deltoides

trizepsa

triceps

Koadrizepsa

Zutik jarri, orekari eusteko euskarri bati helduta. Tolestu belauna eta heldu altxatutako oinaren oinbularrari alde bereko eskuarekin. Eraman orpoa gluteorantz, koadrizepsa luzatzeko.

Ponte de pie sujetándote sobre un apoyo para mantener el equilibrio. Flexiona la rodilla y sujeta el empeine del pie levantado con la mano del mismo lado. Lleva el talón hacia el glúteo para estirar el cuádriceps.

Koadrizepsa

koadrizepsa

coadriceps

Gluteoak

Etzan lurrean, tolestu hanka bat (bai aldaka, bai belauna) eta besarkatu bi eskuekin, toraxerantz indar eginez. Beste hankak lurrean luzatuta egon behar du.

Túmbate en el suelo, dobla una pierna (tanto la cadera como la rodilla) y abrázala con ambas manos, haciendo fuerza hacia el tórax. La otra pierna debe estar estirada en el suelo.

Gluteoak

gluteoak

gluteos

Abdominalak

Jarri bizkarra euskarri baten kontra, eta finkatu gorputz osoa. Heldu euskarriari besoekin buruaren gainetik, eta utzi gorputzari aurrerantz erortzen, oinak lekutik mugitu gabe.

Coloca la espalda contra un soporte y fija todo el cuerpo. Agarra el soporte situando los brazos por encima de la cabeza y deja caer el cuerpo hacia delante sin mover los pies del sitio.

abdominalak

abdominalak

abdominales

Bular-muskuluak eta dortsalak

Zutik jarri gerriaren antzeko altuera duen euskarri baten aurrean. Heldu euskarriari bi eskuekin, eskuen artean sorbalden arteko zabalera baino handiagoa utzita, eta egin indar enborrarekin beherantz eta atzerantz.

Ponte de pie ante un soporte cuya altura sea similar a la de la cintura. Agarra el soporte con ambas manos, dejando entre las manos un espacio mayor que entre los hombros, y haz fuerza con el tronco hacia abajo y hacia atrás.

abdominalak

bular muskuluak

pectorales

dortsalak

dorsales

Esternokleidomastoideoa eta trapezioa

Jarri zutik, pasatu bi besoak enborraren atzetik, utzi bat erlaxatuta, eta tiratu beste besoarekin. Okertu burua tiratzen duen besoaren aldera.

Ponte de pie, pasa los dos brazos por detrás del tronco, deja uno relajado y tira con el otro brazo. Inclina la cabeza hacia el lado del brazo que tira.

Esternokleidomastoideoa eta trapezioa

esternokleidomastoideoa

esternocloideomastoideo

trapezioa

trapecio

Iskiotibialak

Eseri lurrean, tolestu hanka bat eta finkatu oin-azpia beste hankako abduktoreen kontra. Luzatu beste hanka. Tolestu aldaka eta jaitsi enborra luzatutako hankarantz.

Siéntate en el suelo, flexiona una pierna y fija la planta del pie contra los abductores de la otra pierna. Extiende la otra pierna. Flexiona la cadera y baja el tronco hacia la pierna estirada.

iskiotibialak

iskiotibialak

isquiotibiales

Abduktoreak

Eseri lurrean, eta, ahal dela, finkatu bizkarra hormaren kontra (batez ere hasiberria bazara). Ireki hankak abdukzioan, belaunak luzatuta eta orpoak lurrean ondo finkatuta izanda.

Siéntate en el suelo y, a ser posible, fija la espalda contra la pared (sobre todo si eres principiante). Abre las piernas en abducción, con las rodillas extendidas y los talones bien asentados en el suelo.

abdominalak

abduktoreak

aductores