3. Emozioak kirolean 1

Pilularen garapena 7 / 14
< >

SARRERA

Emozioek, bizitzan bezala, eragin handia dute kirolean ere; kirol-errendimenduari eta ongizate psikologiko eta fisikoari eragiten diete. Kirolean bizitzen ditugun egoera, lehia edo bizipenek emozioetan eragiten digute etengabe eta banakako esperientzia emozionalak moldatzen dizkigute.

Kirolari, entrenatzaile edo guraso bakoitzak, hau da, gutako banako bakoitzak modu desberdinean bizi dugu kirola, eta, ondorioz, emozio eta esperientzia emozional desberdinak izaten ditugu egoera beraren aurrean.

Hori dela eta, kirolak sorrarazten dizkigun emozioen inguruan banakako hausnarketak egitea beharrezkoa izango da gutako bakoitzarengan zein emozio sortzen dizkigun jakiteko eta emozio horiek gure errendimendu eta ongizatean nolako eragina duten ezagutzeko.

Emozioen inguruko lehenengo pilula honetan, oinarrizko 3 kontzeptu landuko ditugu: Emozioak, gogo-aldarteak eta esperientzia emozionalak.

Las emociones, al igual que en la vida, influyen mucho en el deporte; afectan al rendimiento deportivo y al bienestar psicológico y físico. Las situaciones, rivalidades o vivencias que vivimos en el deporte nos influirán constantemente en nuestras emociones y nos adaptarán experiencias emocionales individuales.

Cada deportista, entrenador/a o progenitor/a, es decir, cada uno de nosotros/as, vivimos el deporte de forma diferente, lo que nos llevará a vivir emociones y experiencias emocionales diferentes ante situaciones iguales.

Por ello, será necesario realizar reflexiones individuales sobre las emociones que nos genera el deporte para saber qué emociones nos genera en cada uno/a de nosotros/as y cómo afectan a nuestro rendimiento y bienestar.

En esta primera píldora emocional trabajaremos 3 conceptos básicos:

Emociones, estados de ánimo y experiencias emocionales.Emozioek kirolean duten eragina: kontzeptu nagusiak

Emozioak

Alterazio psikofisiologiko labur eta handiko aldaketak dira eta kausa jakin batekin lotura handia dute. Emozioak kanpo-kausa batek (egoera) edo barne-kausa batek (pentsamendua, oroitzapena) sor ditzakete.

Emozio esanguratsuenak dira:

Imagen 1 Poza Imagen 1 Amorrua Imagen 2 Haserrea
Tristura Harridura Beldurra
Nazka

Son cambios con alteraciones psicofisiológicas breves y grandes y muy relacionadas con una causa determinada. Las emociones pueden ser producidas por una causa externa (situación) o por una causa interna (pensamiento, recuerdo).

Estas son las emociones más significativas:

Imagen 1 Alegría Imagen 1 Ira Imagen 2 Rabia
Tristeza Sorpresa Miedo
Asco

Gogo-aldarteak

Emozioak baino intentsitate txikiagoko alterazio afektiboak dira, baina denboran gehiago irauten dute. Nabarmena izan ez arren, badute kausa bat (batzuetan kontzienteki presente ez duguna) eta prozesu kognitibo bat. Intentsitate handiagoan edo txikiagoan, beti daude presente.

Eguneroko bizitzako elementu ditugun koloreekin  harremana eduki dezakete emozioek. Amorrua eta maitasuna gorriarekin erlaziona ditzakegu. Urdinak tristura edo etsipena adieraz dezake. Horia pozaren kolorea da. Beltzak beldurra eta beste emozio negatibo batzuk adierazten ditu.

Son alteraciones afectivas de menor intensidad que las emociones, pero que perduran más en el tiempo. No tienen una relación significativa con una causa o hecho concreto, pero sí tienen una causa (que a veces no tenemos presente conscientemente) y un proceso cognitivo. A mayor o menor intensidad, siempre están presentes.

Las emociones pueden relacionarse con los colores que tenemos en la vida cotidiana. Podemos relacionar la rabia y el amor con el color rojo. El color azul puede expresar tristeza o decepción. El amarillo es el color de la alegría. El negro representa el miedo y otras emociones negativas.

Esperientzia emozionalak

Egoeraren bizipen emozionala da egoerak emozionalki bizitzeko modua. Pertsona bakoitzak egoera jakin bati erantzuteko modua emozionalki desberdina izan daiteke, eta horregatik, horri buruz hausnartzera ohitu beharra dago.

Esperientzia emozionalaren osagaiak hauek dira:

  • Psikofisiologikoa: "Nola sentitzen dut nire gorputza"
  • Portaerazkoa: "Egiten dudana/jokatzen dudan modua"
  • Kognitiboa: "Pentsatzen dudana/neure buruari esaten diodana"

La vivencia emocional de la situación es la forma de vivirla emocionalmente. Cómo cada individuo responde a una situación determinada puede ser emocionalmente diferente, por lo que hay que acostumbrarse a reflexionar sobre ello.

Los componentes de la experiencia emocional serán:

  • Psicofisiológico: “Cómo siento mi cuerpo"
  • De comportamiento:“Lo que hago/como juego"
  • Cognitivo:“Lo que pienso/lo que me digo a mi mismo"